Διαδικασία Υποστήριξης

Ο Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Υ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Βοιωτίας σε θέματα που αφορούν:

 • Ψηφιακές Υποδομές και Λειτουργία Εργαστηρίων ΤΠΕ, Διαδικτυακή Σύνδεση
 • Συμβουλές για Αποκατάσταση Βλάβης Υλικών Δικτύων Η/Υ
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στις Τ.Π.Ε.
 • Υποστήριξη Εκπαιδευτικών σε θέματα εργαστηρίου και σε θέματα χρήσης και λειτουργίας των εφαρμογών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.)

Τρόποι Υποστήριξης

Οι τρόποι με τους οποίους παρέχεται η παραπάνω στήριξη είναι οι εξής:

 • τηλεφωνικά στο 2261350388
 • με διαδικτυακά εργαλεία απομακρυσμένης διαχείρισης που πρέπει να είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, όπως Helper Agent του ΠΣΔ,  AnyDesk, ή μέσω της πλατφόρμας μου στο Webex κατόπιν συνεννόησης
 • με emailk-tsonis@sch.gr
 • υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην Φόρμα Αιτήματος πατώντας εδώ

Επιπρόσθετα

 • μέσω Υπηρεσίας Αρωγής Χρηστών του ΠΣΔ (helpdesk): http://helpdesk.sch.gr/
  • Οδηγίες για την χρήση της υπηρεσία θα βρείτε εδώ
  • Τηλεφωνικά στην υποστήριξη χρηστών ΠΣΔ Ν.Βοιωτίας στο 2144169730

Αρμοδιότητες Υ.ΠΛΗ.ΝΕΤ.

Καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.

ΦΕΚ 5919 τ.Β/31.12.2018